28 мая 2010 г. 10:35

Документы Азербайджанской Республики (1918-1920)

ДОКУМЕНТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1918 – 1920)

  • Временный закон Азербайджанского правительства о военной службе.
  • Оригинал текста телеграммы Фатх-Али хана Хойского о Независимости Азербайджана.

  • Председатель (спикер) Парламента Азербайджанской Республики Али-Мардан бек Топчубашев об областях, входящих в состав Азербайджанской Республики.
ВРЕМЕННЫЙ ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
(НА ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ)

AZƏRBAYCAN HÖKÜMƏTİ MÜKƏLLƏFİYYƏTİ ƏSGƏRİYYƏ QANUNİ-MÜVƏQQƏTİ

         I.      Azərbaycan tabəəsi olan hər adam bu qanuna görə əsgər olacaqdır.
       II.      Əsgərlik 17 yaşın bitdiyi ilin sonunda gələn ilin başında başlar və 45 yaşını bitirən ilin sonunda gələn ilin təşrini-əvvəldə (oktyabr) bitir.
      III.      18-19 yaşındakı adamlar 2-ci dərəcəli ehtiyat olur və bunları ancaq bir hərb olduğu zaman çağırırlar.
    IV.      Hər adamın əsgərlik qulluğu 19 yaşını bitirən ilin sonunda – gələn ilin əvvəlində başlar.
      V.      Əsgərlik xidməti fe`liyyə (qulluğu) piyadə və nəqliyyə sinfi üçün iki və başqa siniflər üçün 3 ildir. Bundan sonra bu kimi adamlar ehtiyatə keçirilir.
    VI.      Birinci sinif ehtiyat müddəti piyadə üçün 40 yaşın və başqa siniflər üçün də 38 yaşının bitdiyi ilin sonunda gələn ilin təşrini-əvvəl ayına qədər davam edər.
   VII.      Hökümət səfərbərlik əsnasında lazım görər isə xidməti fe`liyyədən izin olanları və birinci, ikinci sinif ehtiyatları müstəhfəzləri çağıra bilər. Müstəhfəzlər məmləkətin içində qulluq edirlər.
 VIII.      Aşagıdakı şəxslər əsgərə alınmamalarını müsnib olan əhvallar oluncaya qədər müvəqqəti əsgər olmazlar.
A.      24-cü maddənin 3-cü N-li fəqərəsindəki şəxslər;
B.     İşlər belə baxılıb da həqlərində məhkəmə qərarının icrasına qədər məhkəmə və istintaq dairələrinin qərarı ilə həbs edilənlər.
    IX.      Aşagıdakı şəxslər vəzifələrinin davamı müddətincə əsgərlik xidmətindən azadə olurlar.
Nazirlər, nazir müavinləri, valilər, ziraət idarələri, müdirləri, dövlət xəzinəsi, məhkəmə rəisi və müddəi-ümumiləri (prokuror), müavinləri, müstəntiqlər, mülkiyyəti-qaim, müdir və müavinləri, polis müdir və su komissarları, məhəllə ruhaniləri.
      X.      Aşağıdakı şəxslərin əsgərliyi yüngülləşir. Xəstəlik üzündən və yaxud altmış yaşına vardığından çalışmaq ehtimalını itirmiş atanın.
    XI.      Birdən ziyadə övladə malik olan atanın yaşına görə bütün övladları əsgərə alınıb.
...
XIII.             Çalışma iste`dadı olan şəxslər şunlardır: 18-20 yaşlı cavanlar.
XIV.            Əgər bir külfətin bir atadan və yaxud cocuqları bulunan bir atadan və ya bir babadan, nənədən, ..., böyük yaşlı qardaşdan ibarət olan müəyyən bir eyləmiş çalışmağa iste`dadlı bir cavanın hər hansı bir səbəbdən qaib olmuş bulunması olsun. Çalışmaq iste`dadını qaib etmək kibi o zaman bu ailədən əsgərliyə alınmış cavanların ən böyuyü əsgərlikdən azad edilir.

1336 yıl

Оригинал текста телеграммы Фатх-Али хана Хойского о Независимости Азербайджана, направленной в Стамбул, Лондон, Париж, Рим, Берлин, Вену, Москву, Вашингтон, Бухарест, Мадрид, Варшаву, Стокгольм, Христианию, Киев, Копенгаген, Тегеран.

На тюркском и русском языках

XARİCİYYƏ NÜZARRƏTİNƏ[1]

Gürcüstanın ittihaddan çıxması üzərinə “Mavərrayi-Qafqaz Müttəhid Cümhuriyyəti” inhilal eyləmişdir[2]. Şərhi-halın[3] 28-ci günü əqli-ictima edən[4] “Azərbaycan Şura-i-Millisi” Mavərrayi-Qafqazın cənubi-şərqisində vaqe olan Azərbaycanın istiqlalını e`lan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil eyləmişdir. Keyfiyyətdən[5] hökümət-i-mətbuənizin[6] xəbərdar edilməsini surət-i-məxsusdə[7] rica eylər və ehtiramat-i-faiqəmi[8] təqdim ilə kəsbi şərəf edərəm, hökümətin şimdilik məqərri-müvəqqəti Elizavetpoldur[9].

30 mayıs 1918-ci yıl,
Azərbaycan Cümhuriyyəti məclis-i-nüzzar rəisi[10] Xoyski.

Министру иностранных дел.

Так как Федеративная Закавказская Республика раздроблена была отделением от нее Грузии, Национальный Азербайджанский Совет объявил 28 текущего месяца независимость Азербайджана, состоящего из восточного и южного Закавказья, и провозгласил Азербайджанскую Республику. Уведомляя Вас о вышеизложенном, имею честь просить Ваше Превосходительство сообщить об этом Вашему Правительству. Временное пребывание моего Правительства будет в Елисаветполе..[11]

30 мая 1918-го года, Председатель Кабинета министров Азербайджанской Республики Хойский.


Председатель (спикер) Парламента Азербайджанской Республики Али-Мардан бек Топчубашев об областях, входящих в состав Азербайджанской Республики.

На тюркском и русском языках.

1.      Bakı vilayəti. Qəzalar: Bakı, Cavad (Səlyan), Göyçay, Şamaxı, Quba, Lənkaran.
2.      Gəncə vilayəti. Qəzalar: Gəncə, Cavanşir, Şəki, Ərəş, Şuşa (Qarabağ), Cəbrayıl (Koryakin), Zəngəzur, Qazax.
3.      İrəvan vilayəti. Qəzalar: Naxçıvan, Yeni Bayazid, Şəhrdərə-Alagöz.
4.      Tiflis vilayəti. Qəzalar: Borçalı, Sığnax, Tiflis qəzasının beşdə biri.
5.      Zaqatala sancağı.
                                           
Ə.Topçubaşov

1.      Бакинская губерния. Уезды: Бакинский, Джавадский (Сальянский), Геокчайский, Шемахинский, Кубинский, Ленкоранский.
2.      Гянджинская губерния. Уезды: Гянджинский, Джаванширский, Шекинский, Арешский, Шушинский (Карабахский), Джабраильский (Корякинский), Зангезурский, Казахский.
3.      Эриванская губерния. Уезды: Нахичеванский, Ново-Баязидский, Шахрдэрэ-Алагёзский.
4.      Тифлисская губерния. Уезды: Борчалинский, Сыгнахский, одна пятая часть Тифлисского уезда.
5.      Закатальский санджак.

А.Топчубашев.


[1] Xarici işlər nazirliyinə
[2] Dağılmışdır
[3] Bu ayın
[4] Məclis quran
[5] Hadisədən
[6] Hökümət başçılarınızın
[7] Xüsusi surətdə
[8] Üstün ehtiramlarımı
[9] Gəncə
[10] Nazirlər kabinetinin sədri
[11] Гянджа

Туркмены не позволят властям Иракского Курдистана провести в Киркуке референдум о независимости

По теме: Эрдоган: «Киркук - это исторический город иракских туркмен» В продолжение темы: ООН исключает свое участие в референдуме в Ирак...Тюркский мир. Каждый день.
В вашем почтовом ящике.

Работая с нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie различных сервисов аналитики (например, Google Analytics или LiveInternet) и рекламы (например, Google Adsense). Это необходимо как для корректного отображения сайта на ваших устройствах, так и для показа целевой рекламы и анализа нашего трафика.TURANTODAY © 2006-