15 июл. 2010 г.

О тюрках устами великих людей…


О тюрках устами великих людей
(на тюркском (азери) и русском языках)
Материал подготовлен Амиром Эйвазом

Стала тюрков держава лишь доблестью тюрков сильна,
Правосудьем всегдашним в веках укрепилась она! (Шейх Низами Гянджеви)

------------------------------------------------------

"Мы ведь правитель Турана, эмир Туркестана! Мы - Тюрк сын Тюрка! Мы глава Тюрок - самого древнего и великого из народов! Эй, Фирдоуси, воспрянь и посмотри на "побежденных" тюрок, которых ты порицал в каждой своей строчке" (Амир Темур (Тамерлан))

"Biz ki, Müluki-Turan, Əmiri-Türküstanız! Biz ki, Türk oğlu Türküz! Biz ki, millətlərin ən qədimi və ən ulusu olan Türkün başçısıyız! Ey Firdovsi, qalx, qalx da, hər misranda pislədiyin məğlub türkü şimdi gör!" (Əmir Teymur)

------------------------------------------------------

Türklər yer üzünün şərəfli insanlarıdır. Nəcabətləri alınlarında və əməllərində yazılmışdır. Onlar dünyanın ən birinci milləti olmaq haqqını namuslarıyla qazanmışlar... Məncə, insaniyyətə şərəf verən belə müqəddəs millətin düşməni olmaq – insanlığın düşməni olmaq deməkdir (A.Lamartin)

Тюрки достойнейшие люди на свете. Благородство написано на лбу их и присуще их делам. Они завоевали право называться самой великой нацией в мире… По-моему, быть врагом такой священной нации, подарившей честь и достоинство человечеству – значит быть врагом всему человечеству (А.Ламартин).

------------------------------------------------------

Napoleon Bonapart (Наполеон Бонапарт):

"Türklər oldürülə bilər, lakin məğlub edilməzlər" ("Тюрки могут быть убиты, но они непобедимы").

"Напрасно думать, что татарское нашествие было бессмысленным вторжением беспорядочной орды. Это было глубоко продуманное наступление армии, в которой военная организация была значительно выше, чем в войсках ее противников".

------------------------------------------------------

Türk əsllərin əsilidir. Qondarma olmayan, misli tapılmayan bu pak və yüksək əsalət ona təbiətin hədiyyəsidir. Sadəlik içində ehtişamı, sükunət içində bəlağəti, zərif bir durğunluq və duyğulu bir həyat içində kübar bir həqiqəti hiss etdirən yeganə mövcud millət türklərdir. Şərq xülya və əfsanə aləmidir. Türk rəngarəng aləmin gözüdür, dilidir, işığıdır və yaşayan həqiqətdir (P.Loti).

------------------------------------------------------

İsveç kralı XII Karl (Osmanlıda bir neçə il yaşadıqdan sonra söylənilən sözləri):

"Türklərin əsiriyəm. Dəmirin, atəşin və suyun yaratmadığını onlar yaratdılar... Bu qədər nəcib bir millətin arasında azad bir əsir olaraq yaşamaq nə qədər dadlı!"

Король Швеции Карл XII (слова, сказанные им после нескольких лет пребывания в Османской империи):

"Я пленник тюрков. Они смогли создать то, что не создадут ни железо, ни огонь, ни вода… Как это прекрасно - жить свободным пленником среди этого благородного народа!"

------------------------------------------------------

Əgər türklər ümumən bəşəri xarakterlə səciyyələndirilirsə, nə üçün biz də onlar kimi olmayaq? Onlar qonağa qarşı daha iltifatlıdırlar. Çünki fərdin böyüklüyünü və səadətini kölgəsi kimi birgə təsəvvür edirlər. Türklər bədbəxtliyə düçar olmuşlara kömək etməyə çalışırlar, çünki özlərin də sabah həmin vəziyyətə düşə biləcəklərini düşünürlər (J.J.Russo)

Если характеризовать тюрков общечеловеческими ценностями, то почему же нам не быть такими, как они? Они более благосклонны к гостю. Ибо они представляют единым целым величие личности и ее счастье. Тюрки стараются помочь всем попавшим в беду, ибо думают, что завтра в таком же положении могут оказаться и они сами (Ж.Ж.Руссо)

------------------------------------------------------

Türklərin yeganə sevdikləri şey haqdır, həqiqətdir və heç bir haqsızlıq etmədikləri halda haqsızlığa uğramışlardır (V.Pitt)

Лишь истину, правду любят тюрки и, не совершив ни разу несправедливого действия, сами стали жертвами несправедливости (В.Питт)

Назарбаев поручил принять единый стандарт казахской латиницы уже к концу 2017 года

Казахстан: ученые предлагают ввести латинскую графику в рамках уже имеющейся клавиатуры А с 2018 года начать обучать специалистов ново...Тюркский мир. Каждый день.
В вашем почтовом ящике.

Работая с нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie различных сервисов аналитики (например, Google Analytics или LiveInternet) и рекламы (например, Google Adsense). Это необходимо как для корректного отображения сайта на ваших устройствах, так и для показа целевой рекламы и анализа нашего трафика.TURANTODAY © 2006-