RU EN TR UA

Провозглашение Азербайджанской Республики (документы, 1918)

28 мая 2010 г. • 10:35
Текст телеграммы Фетх-Али хана Хойского о провозглашении независимости Азербайджана, направленной в Стамбул, Лондон, Париж, Рим, Берлин, Вену, Москву, Вашингтон, Бухарест, Мадрид, Варшаву, Стокгольм, Христианию, Киев, Копенгаген, Тегеран.

На тюркском и русском языках

Xariciyyə nüzarrətinə:

Gürcüstanın ittihaddan çıxması üzərinə “Mavərrayi-Qafqaz Müttəhid Cümhuriyyəti” inhilal eyləmişdir. Şərhi-halın 28-ci günü əqli-ictima edən “Azərbaycan Şura-i-Millisi” Mavərrayi-Qafqazın cənubi-şərqisində vaqe olan Azərbaycanın istiqlalını e`lan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil eyləmişdir. Keyfiyyətdən hökümət-i-mətbuənizin xəbərdar edilməsini surət-i-məxsusdə rica eylər və ehtiramat-i-faiqəmi təqdim ilə kəsbi şərəf edərəm, hökümətin şimdilik məqərri-müvəqqəti Elizavetpoldur. 30 mayıs 1918-ci yıl, Azərbaycan Cümhuriyyəti məclis-i-nüzzar rəisi Xoyski.

Министру иностранных дел:

Так как Федеративная Закавказская Республика раздроблена была отделением от нее Грузии, Национальный Азербайджанский Совет объявил 28 текущего месяца независимость Азербайджана, состоящего из восточного и южного Закавказья, и провозгласил Азербайджанскую Республику. Уведомляя Вас о вышеизложенном, имею честь просить Ваше Превосходительство сообщить об этом Вашему Правительству. Временное пребывание моего Правительства будет в Елисаветполе. 30 мая 1918-го года, председатель Совета министров Азербайджанской Республики Хойский.***

Председатель парламента Азербайджанской Республики Али-Мардан бек Топчибашев об областях, входящих в состав Азербайджанской Республики:

На тюркском и русском языках

1. Bakı vilayəti. Qəzalar: Bakı, Cavad (Səlyan), Göyçay, Şamaxı, Quba, Lənkaran.

2. Gəncə vilayəti. Qəzalar: Gəncə, Cavanşir, Şəki, Ərəş, Şuşa (Qarabağ), Cəbrayıl (Koryakin), Zəngəzur, Qazax.

3. İrəvan vilayəti. Qəzalar: Naxçıvan, Yeni Bayazid, Şəhrdərə-Alagöz.

4. Tiflis vilayəti. Qəzalar: Borçalı, Sığnax, Tiflis qəzasının beşdə biri.

5. Zaqatala sancağı.


1. Бакинская губерния. Уезды: Бакинский, Джеватский, Геокчайский, Шемахинский, Кубинский, Ленкоранский.

2. Гянджинская губерния. Уезды: Гянджинский, Джеванширский, Шекинский, Арешский, Шушинский (Карабахский), Джебраильский (Корякинский), Зангезурский, Казахский.

3. Эриванская губерния. Уезды: Нахичеванский, Ново-Баязидский, Шахрдэрэ-Алагёзский.

4. Тифлисская губерния. Уезды: Борчалинский, Сыгнахский, одна пятая часть Тифлисского уезда.

5. Закатальский санджак.