RU EN TR UA

О тюрках устами великих людей...

15 июля 2010 г. • 00:33
Стала тюрок держава лишь доблестью тюрок сильна,
Правосудьем всегдашним в веках укрепилась она! (Низами Гянджеви)

***

Мы есть правитель Турана, эмир Туркестана! Мы - тюрок сын тюрка! Мы глава тюрок - самого древнего и великого из народов! Эй, Фирдоуси, восстань из праха и посмотри на "побежденных" тюрок, которых ты порицал в каждой своей строчке! (Тимур).

Biz ki, Müluki-Turan, Əmiri-Türküstanız! Biz ki, Türk oğlu Türküz! Biz ki, millətlərin ən qədimi və ən ulusu olan Türkün başçısıyız! Ey Firdovsi, qalx, qalx da, hər misranda pislədiyin məğlub türkü şimdi gör! (Əmir Teymur).

***

Турки достойнейшие люди на свете. Благородство написано на лбу их и присуще их делам. Они завоевали право называться самой великой нацией в мире… По-моему, быть врагом такой священной нации, подарившей честь и достоинство человечеству – значит быть врагом всему человечеству (А.Ламартин).

Türklər yer üzünün şərəfli insanlarıdır. Nəcabətləri alınlarında və əməllərində yazılmışdır. Onlar dünyanın ən birinci milləti olmaq haqqını namuslarıyla qazanmışlar... Məncə, insaniyyətə şərəf verən belə müqəddəs millətin düşməni olmaq – insanlığın düşməni olmaq deməkdir (A.Lamartin).

***

Турок можно убить, но победить - никогда (Наполеон I)

Türklər oldürülə bilər, lakin məğlub edilməzlər (I Napoleon).

***

Я пленен турками. Они смогли создать то, что не создадут ни железо, ни огонь, ни вода… Как это прекрасно - жить свободным пленником среди этого благородного народа! (король Швеции Карл XII, после нескольких лет пребывания в Османской империи).

Türklərin əsiriyəm. Dəmirin, atəşin və suyun yaratmadığını onlar yaratdılar... Bu qədər nəcib bir millətin arasında azad bir əsir olaraq yaşamaq nə qədər dadlı! (İsveç kralı XII Karl, Osmanlıda bir neçə il yaşadıqdan sonra).

***

Если характеризовать тюрков общечеловеческими ценностями, то почему же нам не быть такими, как они? Они более благосклонны к гостю. Ибо они представляют единым целым величие личности и ее счастье. Тюрки стараются помочь всем попавшим в беду, ибо думают, что завтра в таком же положении могут оказаться и они сами (Ж.Ж.Руссо).

Əgər türklər ümumən bəşəri xarakterlə səciyyələndirilirsə, nə üçün biz də onlar kimi olmayaq? Onlar qonağa qarşı daha iltifatlıdırlar. Çünki fərdin böyüklüyünü və səadətini kölgəsi kimi birgə təsəvvür edirlər. Türklər bədbəxtliyə düçar olmuşlara kömək etməyə çalışırlar, çünki özlərin də sabah həmin vəziyyətə düşə biləcəklərini düşünürlər (J.J.Russo).

***

Лишь истину, правду любят тюрки и, не совершив ни разу несправедливого действия, сами стали жертвами несправедливости (У.Питт).

Türklərin yeganə sevdikləri şey haqdır, həqiqətdir və heç bir haqsızlıq etmədikləri halda haqsızlığa uğramışlardır (U.Pitt).

Составил: Амир Эйваз, специально для TuranToday.com